Aquest lloc web fa servir 'cookies'. Si hi continueu navegant considerarem que n'esteu acceptant l'ús. Més informació   OK

Provença, 183, 5è 4a - 08036-Barcelona
info@sdedicions.com
tel. + fax: 93 451 45 57
Disseny web: Renart Edicions
Política de privacitat

Política de Privacitat i 'Cookies'

Avís Legal

De conformitat amb allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679 referent a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que el lloc web i el domini www.sdedicions.com corresponen a Ma. Luisa Samaranch de Lacambra domiciliada a Barcelona, C. Provença, 183, 5è 4a, i amb correu electrònic: info@sdedicions.com.

Responsable del Tractament

Ma. Luisa Samaranch de Lacambra, a partir d'ara Sd·edicions, amb CIF: 37.274.855 C, és la Responsable del Tractament de les dades personals que s'introdueixin al moment en què un usuari es registri al nostre servidor o faci una comanda, com també en les transaccions efectuades.

Legitimació i finalitat del tractament

Sd¬∑edicions estar√† legitimat per tractar les seves dades personals en virtut de l'execuci√≥ del contracte de compra dels productes que s'ofereixen en aquest lloc web. Les seves dades personals seran utilitzades per a les finalitats seg√ľents: tramitar la comanda, fer-ne el seguiment, atendre els suggeriments o reclamacions, i procedir facturar-la.
Si no facilita les dades personals requerides, o són incorrectes o falses, Sd·edicions quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'incompliment de la comanda encarregada.
Les dades personals que ens proporcioni per a les finalitats esmentades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i, un cop finalitzada aquesta relació, durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals fiscals i mercantils de conservació de dades; i durant el temps necessari per respondre davant de qualsevol reclamació que pugui sorgir. La facilitació de les seves dades personals és un requisit imprescindible per subscriure el contracte encarregat. 

Si vostè hi consent expressament, Sd·edicions també estarà legitimada, en virtut de l'esmentat consentiment, per utilitzar les dades personals per dur a terme estudis estadístics dels usuaris registrats.
Si formula el seu consentiment exprés, i fins que no el revoqui, també s'utilitzaran per enviar-li informació sobre ofertes i serveis que puguin ser-li d'interès.
Si contacta amb Sd·edicions a través de l'espai del web destinat a això, el Responsable del Tractament estarà legitimat per tractar les seves dades sobre la base del consentiment exprés i inequívoc que formuli per a la finalitat d'atendre la seva consulta.
Les dades facilitades, tant per a l'enviament d'informació sobre ofertes i serveis que puguin ser-li d'interès com per atendre la seva consulta, seran conservades fins que se n'exerceixi el dret de supressió.

En qualsevol moment podrà retirar el consentiment expressat per a qualsevol de les finalitats indicades sense que el tractament realitzat amb anterioritat a la retirada esdevingui il·lícit.

Sd·edicions enviarà un correu electrònic per notificar les millores, novetats o ofertes que es produeixin en aquest web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic a info@sdedicions.com.

Sd¬∑edicions nom√©s recull les dades estrictament necess√†ries per poder oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribu√Įdes per la Legislaci√≥. La present pol√≠tica de protecci√≥ de dades podr√† variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Ag√®ncia Espanyola de Protecci√≥ de Dades i/o l'Autoritat de Control competent a cada moment. √Čs per aix√≤ que Sd¬∑edicions es reserva el dret a modificar aquest Av√≠s Legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment prec√≠s en qu√® s'accedeixi al lloc web, com tamb√© a pr√†ctiques del sector.

En els sup√≤sits anteriors, Sd¬∑edicions anunciar√† en aquest web els canvis introdu√Įts amb l'antelaci√≥ suficient a la seva posada en pr√†ctica.

Destinataris de les seves dades

Les dades personals que hagi facilitat nom√©s seran cedides ¬óen aquells casos en qu√® la finalitat sigui la d'executar el contracte sol¬∑licitat¬ó a prestadors de serveis radicats a la UE; quan la seva col¬∑laboraci√≥ sigui necess√†ria per complir amb la finalitat que vost√® adquireixi el producte comprat (com ara operadors bancaris o de transport de mercaderies i missatgeria); com tamb√© a professionals i empreses radicades en territori de la UE que prestin serveis a Sd¬∑edicions per complir amb les finalitats per a les quals ens ha cedit les dades, i les obligacions legals mercantils i fiscals davant les Administracions i Organismes P√ļblics.

Els seus drets

L'usuari que desitgi exercir els seus drets relatius a la protecci√≥ de dades personals, ho haur√† de notificar mitjan√ßant l'enviament d'un correu electr√≤nic a info@sdedicions.com, en el qual haur√† d'acreditar la seva identificaci√≥ a trav√©s de l'aportaci√≥ de: DNI / correu electr√≤nic. Els drets que pot exercir s√≥n els seg√ľents:

A) Accedir a les seves dades personals. Aix√≤ vol dir que podr√† obtenir la confirmaci√≥ de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, si s'escau, tenir dret d'acc√©s a les dades personals i a la informaci√≥ seg√ľent:

B) Sol¬∑licitar-ne la rectificaci√≥ o supressi√≥. √Čs a dir:

C) Sol·licitar-ne la limitació de tractament, quan es desitgi:

D) Sol¬∑licitar la portabilitat de les dades per rebre les dades personals en un format estructurat, d'√ļs com√ļ i lectura mec√†nica, que es puguin transmetre a un altre responsable de tractament, sempre que sigui t√®cnicament possible.

E) Oposar-se al tractament, és a dir, que les dades personals deixin de ser tractades. Si fos procedent, sempre es podrà presentar oposició quan el tractament de dades personals tingui per objecte la mercadotècnia.

F) Presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades, és a dir, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.agdp.es

Confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en tot cas, tindran el caràcter de confidencial per al personal de Sd·edicions que gestioni aquesta informació. 

Informaci√≥ sobre la voluntat de deixar les dades i les seves conseq√ľ√®ncies

S'informa als usuaris del lloc web que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades contingudes en aquest web tenen caràcter voluntari, per bé que la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

Conseq√ľ√®ncia

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos al lloc web, referents a serveis oferts per Sd·edicions, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular Sd·edicions, i sobre el qual es podran exercir els drets descrits anteriorment.

Responsabilitat dels usuaris per √ļs i contingut

Tant l'acc√©s al lloc web com l'√ļs que pugui fer-se de la informaci√≥ i els continguts que hi estiguin inclosos, ser√† responsabilitat exclusiva de qui ho faci. Per tant, l'√ļs que es pugui fer de la informaci√≥, de les imatges, dels continguts i/o dels productes ressenyats i accessibles a trav√©s del web, estar√† sotm√®s a la legalitat aplicable, tant nacional com internacional, aix√≠ com als principis de bona fe i √ļs l√≠cit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d'aquest acc√©s i √ļs correcte. Els usuaris estaran obligats a fer un √ļs raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre p√ļblic, als bons costums, als drets de tercers o de la pr√≤pia Sd¬∑edicions, tot aix√≤ segons les possibilitats i finalitats per als quals han estat concebuts.

Sd¬∑edicions no assumeix responsabilitats, siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal √ļs dels serveis o continguts dut a terme pels usuaris o tercers.

Concepte d'usuari

La utilització del web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Sd·edicions al mateix moment en què l'usuari accedeixi al web.

En conseq√ľ√®ncia, l'usuari ha de llegir atentament aquest Av√≠s Legal cada vegada que es proposi utilitzar el web, ja que pot ser objecte de modificacions.

Informació sobre els enllaços

Sd·edicions no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços, o de qualsevol altre contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol √ļs d'un vincle o acc√©s a un web no propi es far√† per voluntat i risc exclusius de l'usuari, i Sd¬∑edicions no recomana ni garanteix cap informaci√≥ obtinguda a trav√©s d'un vincle ali√® a Sd¬∑edicions, ni es responsabilitza de cap p√®rdua, reclamaci√≥ o perjudici derivat de l'√ļs o mal √ļs d'un vincle, o de la informaci√≥ obtinguda a trav√©s seu, inclosos altres vincles o webs, de la interrupci√≥ en el servei o en l'acc√©s, o de l'intent d'utilitzar o d'utilitzar malament un vincle, tant en connectar-se al web de Sd¬∑edicions, com en accedir a la informaci√≥ d'altres webs des del web de Sd¬∑edicions.

Informació sobre la utilització de 'cookies'

En algunes pàgines d'aquest web es poden estar utilitzant 'cookies'.

La finalitat d'aquestes 'cookies' és millorar el servei que oferim als nostres clients i als nostres visitants.

Les 'cookies' s√≥n petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la informaci√≥ seg√ľent:

¬∑ Data i hora de l'√ļltima vegada que l'usuari ha visitat el web.
· Disseny de contingut que l'usuari ha escollit en la seva primera visita al web.
· Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

Ren√ļncia i limitaci√≥ de la responsabilitat

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. Sd·edicions pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Sd·edicions ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades fiables, però, si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s'adverteix que els continguts d'aquest web tenen finalitat informativa pel que fa a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de Sd·edicions.

Informació sobre l'exempció de tota responsabilitat derivada d'una fallada tècnica i de contingut

Sd¬∑edicions declina qualsevol responsabilitat en cas que es produeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, per qualsevol causa. Igualment, Sd¬∑edicions no es fa responsable de les caigudes de xarxa, p√®rdues de negoci a conseq√ľ√®ncia d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid el√®ctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui ser ocasionat als usuaris per causes alienes a¬†Sd¬∑edicions.¬†Sd¬∑edicions no declara ni garanteix que els serveis o continguts puguin ser interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posi a disposici√≥ estiguin lliures de virus o d'altres components nocius, sense perjudici que Sd¬∑edicions dediqui els millors esfor√ßos per evitar aquest tipus d'incidents.

En cas que l'usuari prengués determinades decisions o dugués a terme accions amb base a la informació inclosa al lloc web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per Sd·edicions, com també els continguts bolcats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables a la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducci√≥, distribuci√≥, comunicaci√≥ p√ļblica, transformaci√≥, posada a disposici√≥ i, en general, qualsevol altre acte d'explotaci√≥ p√ļblica referit tant a les p√†gines web com als seus continguts i informaci√≥, sense el consentiment expr√©s, previ i per escrit de Sd¬∑edicions.

En conseq√ľ√®ncia, tots els continguts que es mostren al lloc web i especialment els dissenys, textos, gr√†fics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilitzaci√≥ industrial i comercial, estan sotmesos a drets de propietat intel¬∑lectual i industrial de¬†Sd¬∑edicions o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusi√≥ al lloc web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, √≠ndexs i altres expressions formals que formin part de les p√†gines web, aix√≠ com el programari necessari per al seu funcionament i visualitzaci√≥, constitueixen tamb√© una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegits per les convencions internacionals i legislacions nacionals en mat√®ria de Propietat intel¬∑lectual que resultin d'aplicaci√≥. L'incompliment d'aquestes convencions i legislacions implica la comissi√≥ de greus actes il¬∑l√≠cits i la conseg√ľent sanci√≥ per la legislaci√≥ civil i penal.

Queda prohibit qualsevol acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Sd·edicions.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les autoritzades per Sd·edicions, com també la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en la mesura que tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Sd¬∑edicions √©s lliure de limitar l'acc√©s a les p√†gines web, i als productes i/o serveis que s'hi ofereixin, i tamb√© la conseg√ľent publicaci√≥ de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a trav√©s del correu electr√≤nic.

Sd¬∑edicions, en aquest sentit, podr√† establir, si ho considera oport√ļ i sense perjudici de l'√ļnica i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a trav√©s de les seves p√†gines web puguin bolcar-se a la xarxa continguts o opinions considerats racistes, xen√≤fobs, discriminatoris, pornogr√†fics, difamatoris o que, d'alguna manera, fomentin la viol√®ncia o la propagaci√≥ de continguts clarament il¬∑l√≠cits o nocius.

Aquells usuaris que envi√Įn a les p√†gines web de¬†Sd¬∑edicions, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjan√ßant el servei de correu electr√≤nic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en qu√® per la naturalesa dels serveis o continguts aix√≤ sigui possible, s'ent√©n que autoritzen Sd¬∑edicions per a la reproducci√≥, distribuci√≥, exhibici√≥, transmissi√≥, retransmissi√≥, emissi√≥ en qualsevol format, emmagatzematge en suports f√≠sics o l√≤gics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalitzaci√≥, posada a disposici√≥ des de bases de dades pertanyents a¬†Sd¬∑edicions, traducci√≥, adaptaci√≥, arranjament o qualsevol altra transformaci√≥ de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecci√≥ de dret d'autor que estigui previst legalment. De la mateixa manera, s'ent√©n que aquesta autoritzaci√≥ es fa a t√≠tol gratu√Įt, i que pel sol fet d'enviar per correu electr√≤nic tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensi√≥ remunerat√≤ria per part de¬†Sd¬∑edicions.

D'acord amb el que diu el paràgraf anterior, Sd·edicions queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que se'n pugui inferir que existeix en absolut cap tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se'n, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per Sd·edicions per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot 'link', 'hyperlink', 'framing' o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de Sd·edicions, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Sd·edicions. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de Sd·edicions sobre les pàgines web i sobre tots els seus continguts.

Sd¬∑edicions no assumir√† cap responsabilitat per conseq√ľ√®ncies derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumir√† cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als quals es pugui accedir directament o a trav√©s de b√†ners, enlla√ßos, 'links', 'hyperlinks', 'framing' o vincles similars des del lloc web de¬†Sd¬∑edicions.

 

Copyright © 2019 Sd·edicions